Søk omstillingsmidler

Vil du søke midler fra omstillingsprogrammet? Slik går du frem.

Bruk av omstillingsmidlene 

Forvaltning av og bruk omstillingsmidlene reguleres av Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler forvaltet av fylkeskommunene, sist endret fra 1.1.17, med tilhørende retningslinjer.

Hva gis det støtte til?

Omstillingsmidlene kan brukes til hovedsakelig forstudier og forprosjekter (markedsavklaring).

Eksempelvis kan følgende prosjekter vurderes støttet: 

 • Kompetanseutvikling
 • Etablering av ny virksomhet/utvikling av eksisterende bedrifter
 • Nettverksbygging mellom bedrifter
 • Konkretisering av krav til infrastruktur for næringsvirksomhet
 • Utviklingsaktiviteter

Hva får ikke støtte?

Ifølge retningslinjene kan det ikke gis støtte til: 

 • drift av næringsvirksomhet eller organisasjoner
 • direkte eller indirekte støtte til investeringer i bedrifter
 • støtte til investeringer eller støtte til utførelse statlige, fylkeskommunale eller kommunale oppgaver
 • støtte til prosjekter med andre mål enn arbeidsplasser, mer robust næringsliv og styrket 
  utviklingsevne.
 • prosjekter som kan støttes av det ordinære virkemiddelapparatet, herunder prosjekter innenfor tradisjonell jord- og skogbruksdrift som kan tildeles støtte av det ordinære virkemiddelapparatet med midler fra jordbruksavtalen.

Hvor mye kan du søke?

Det er ikke en fast søknadsramme for hver søker, men normalt skal omstillingsmidlene gis som bagatellmessig støtte ihht EU/ESA regelverket, og I hovedsak vil dette si at maksimalt støttebeløp pr. foretaksnummer er ca. 2 mnok (200.000 Euro) fordelt over tre år, samt at støtten må være transparent. Det vil si at støttegiver Nesna kommune må kunne beregne nøyaktig støttegrad i forkant av tildeling og uten risikovurdering av enkelttiltak.

Et typisk forprosjekt kan være på 100-200.000 nok, men kan være høyere beløp.  

Slik søker du (løpende søknadsfrist):